ⓘ जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

                                     

ⓘ जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल अङ्ग्रेजी: नेपालक एक राजनीतिक पार्टी छी। ई पार्टी नेपालक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आ नेपाली काँग्रेसक बाद तेसर पैग पार्टीक रुपमे २२ अप्रिल २०२० कऽ समाजवादी पार्टी नेपाल आ राजपाक एकीकरणक बाद एहि पार्टीक गठन भेल अछि।

                                     
  • सम जव द प रज त न त र क जनत प र ट न प ल न प लक एक प रज त न त र क प र ट छ
  • र ष ट र य जनत प र ट न प ल र जप न प ल तर ई मध स ल कत न त र क प र ट सद भ वन प र ट अन ल झ न त त वक न प ल सद भ वन प र ट मह न द र य दव न त त वक
  • ब ब र म भट टर ई जन म ज न एक न प ल र जन त ज ञ आ जनत सम जव द प र ट न प लक सङ घ य पर षदक अध यक ष छ ओ अगस त स म र च धर न प लक प रध नमन त र
  • उप न द र य दव न प लक र जन त ज ञ, भ तप र व परर ष ट र मन त र आ सङ घ य सम जव द फ रमक स य जक छ य दव न प लक एक सर वपर च त न त छ उप न द र य दवक जन म
  • मतद त द ईट व ध सभक ल ल अलग अलग मतपत र प वत स म न प त क तर फ क न भ एक प र ट आ न र व चन गठबन धन एउट स ट छ ट य समग र व ध मतद नक मत प व परत व यस थ
  • व ध सभक ल ल अलग अलग मतपत रक व यवस थ अछ स म न प त क तर फ क न भ एक प र ट व न र व चन गठबन धनस एकट स ट छ ट य समग र व ध मतद नक मत प व क व यस थ
  • द ईट व ध सभक ल ल अलग अलग मतपत रक व यवस थ स म न प त क तर फ क न भ एक प र ट व न र व चन गठबन धन एकट स ट छ ट य समग र व ध मतद नक मत प व क व यस थ
  • मतद त स द ईट व ध सभक ल ल अलग अलग मतपत र प एत स म न प त क तर फ क न भ एक प र ट व न र व चन गठबन धन एकट स ट छ ट य समग र व ध मतद नक मत प व क व यस थ