ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 67

तलाखु

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार तलाखुक जनसङ्ख्या २,९७६ अछि । जाहिमे ७६८ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या १,४०२ आ महिलाक सङ्ख्या १,५७४ रहल अछि ।

थानापाटी

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार थानापाटीक जनसङ्ख्या २,८३१ अछि । जाहिमे ६२६ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या १,३६३ आ महिलाक सङ्ख्या १,४६८ रहल अछि ।

मनहिया

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार मनहियाक जनसङ्ख्या ७६३४ अछि । जाहिमे ११२५ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ क नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या ३७९५ आ महिलाक सङ्ख्या ३८३९ रहल अछि ।

बसन्तपुर, रुपन्देही

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार बसन्तपुर, रुपन्देहीक जनसङ्ख्या ८१६३ अछि । जाहिमे १२०५ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ क नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या ४०७२ आ महिलाक सङ्ख्या ४०९१ रहल अछि ।

पडसरी

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार पडसरीक जनसङ्ख्या १००३९ अछि । जाहिमे १९८८ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ क नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या ४८६८ आ महिलाक सङ्ख्या ५१७१ रहल अछि ।

दयानगर

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार दयानगरक जनसङ्ख्या ९२२९ अछि । जाहिमे १७६९ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ क नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या ४३८३ आ महिलाक सङ्ख्या ४८४६ रहल अछि ।

पोखरभिण्डी

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार पोखरभिण्डीक जनसङ्ख्या ६२२० अछि । जाहिमे ९३५ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ क नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या ३१०५ आ महिलाक सङ्ख्या ३११५ रहल अछि ।

पटखौली

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार पटखौलीक जनसङ्ख्या ५७०८ अछि । जाहिमे ९१६ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ क नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या २८५५ आ महिलाक सङ्ख्या २८५३ रहल अछि ।

छाप्रे, सुर्खेत

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार छाप्रे, सुर्खेतक जनसङ्ख्या ३,५०६ अछि । जाहिमे ६१७ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या १,७४७ आ महिलाक सङ्ख्या १,७५९ रहल अछि ।

कल्यान

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार कल्यानक जनसङ्ख्या ६,३०७ अछि । जाहिमे १,२७१ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या २,८९२ आ महिलाक सङ्ख्या ३,४१५ रहल अछि ।

सालकोट

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार सालकोटक जनसङ्ख्या ८,५१० अछि । जाहिमे १,६३६ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या ४,०९१ आ महिलाक सङ्ख्या ४,४१९ रहल अछि ।

काफलकोट

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार काफलकोटक जनसङ्ख्या ३,५९९ अछि । जाहिमे ५८४ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या १,७०० आ महिलाक सङ्ख्या १,८९९ रहल अछि ।

आग्रीगाउँ

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार आग्रीगाउँक जनसङ्ख्या २,७०७ अछि । जाहिमे ५०९ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या १,२१८ आ महिलाक सङ्ख्या १,४८९ रहल अछि ।

मालारानी

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार मालारानीक जनसङ्ख्या ५,२७७ अछि । जाहिमे १,०९२ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या २,५१९ आ महिलाक सङ्ख्या २,७५८ रहल अछि ।

लेखफर्सा

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार लेखफर्साक जनसङ्ख्या ५,८२३ अछि । जाहिमे १,३०१ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या २,६७३ आ महिलाक सङ्ख्या ३,१५० रहल अछि ।

तातोपानी, सुर्खेत

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार तातोपानी, सुर्खेतक जनसङ्ख्या ५,५८७ अछि । जाहिमे १,१०९ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या २,६०६ आ महिलाक सङ्ख्या २,९८१ रहल अछि ।

मटेला, सुर्खेत

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार मटेला, सुर्खेतक जनसङ्ख्या ६,०६२ अछि । जाहिमे १,०२१ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या २,९०४ आ महिलाक सङ्ख्या ३,१५८ रहल अछि ।

हरिहरपुर, सुर्खेत

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार हरिहरपुर, सुर्खेतक जनसङ्ख्या ४,५८१ अछि । जाहिमे ९५४ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या २,१८१ आ महिलाक सङ्ख्या २,४०० रहल अछि ।

धारापानी, सुर्खेत

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार धारापानी, सुर्खेतक जनसङ्ख्या ३,०७३ अछि । जाहिमे ५५२ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या १,४५६ आ महिलाक सङ्ख्या १,६१७ रहल अछि ।

नेटा, सुर्खेत

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार नेटा, सुर्खेतक जनसङ्ख्या ३,५६७ अछि । जाहिमे ६४७ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या १,७८० आ महिलाक सङ्ख्या १,७८७ रहल अछि ।

टाप्टिङ

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार टाप्टिङक जनसङ्ख्या २,०२६ अछि । जाहिमे ४८० घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या ९३१ आ महिलाक सङ्ख्या १,०९५ रहल अछि ।

पंचन

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार पंचनक जनसङ्ख्या १,५०८ अछि । जाहिमे ३३३ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या ७१८ आ महिलाक सङ्ख्या ७९० रहल अछि ।

बासा

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार बासाक जनसङ्ख्या ३,२५६ अछि । जाहिमे ६७६ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या १,५७४ आ महिलाक सङ्ख्या १,६८२ रहल अछि ।

जुबु

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार जुबुक जनसङ्ख्या ३,७९१ अछि । जाहिमे ८२६ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या १,८१९ आ महिलाक सङ्ख्या १,९७२ रहल अछि ।

नेचाबतासे

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार नेचाबतासेक जनसङ्ख्या ३,४०९ अछि । जाहिमे ७६७ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या १,६१७ आ महिलाक सङ्ख्या १,७९२ रहल अछि ।

बुङ

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार बुङक जनसङ्ख्या ४,५२० अछि । जाहिमे ९८२ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या २,२४७ आ महिलाक सङ्ख्या २,२७३ रहल अछि ।

चौंरीखर्क

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार चौंरीखर्कक जनसङ्ख्या ३,७०९ अछि । जाहिमे ९६८ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या १,८७२ आ महिलाक सङ्ख्या १,८३७ रहल अछि ।

नाम्चे

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार नाम्चेक जनसङ्ख्या १,५४० अछि । जाहिमे ४८० घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या ८०७ आ महिलाक सङ्ख्या ७३३ रहल अछि । नाम्चे

छेस्काम

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार छेस्कामक जनसङ्ख्या ३,७६७ अछि । जाहिमे ८०९ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या १,८१० आ महिलाक सङ्ख्या १,९५७ रहल अछि ।

पजारु

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार पजारुक जनसङ्ख्या ७,१६३ अछि । जाहिमे १,२४४ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या ३,४८६ आ महिलाक सङ्ख्या ३,६७७ रहल अछि ।

रोकायागाउँ

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार रोकायागाउँक जनसङ्ख्या ३,३८५ अछि । जाहिमे ५७२ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या १,७३२ आ महिलाक सङ्ख्या १,६५३ रहल अछि ।

आश्राङ

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार आश्राङक जनसङ्ख्या १,४११ अछि । जाहिमे २७७ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या ६८९ आ महिलाक सङ्ख्या ७२२ रहल अछि ।

झाप्रा

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार झाप्राक जनसङ्ख्या ५,८०२ अछि । जाहिमे ९८६ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या २,९३५ आ महिलाक सङ्ख्या २,८६७ रहल अछि ।

सुवानावाली

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार सुवानावालीक जनसङ्ख्या २,९२६ अछि । जाहिमे ५१६ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या १,३९७ आ महिलाक सङ्ख्या १,५२९ रहल अछि ।

रामीडाँडा

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार रामीडाँडाक जनसङ्ख्या २,४२९ अछि । जाहिमे ४४५ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या १,१८६ आ महिलाक सङ्ख्या १,२४३ रहल अछि ।

खगेनकोट

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार खगेनकोटक जनसङ्ख्या ४,८४४ अछि । जाहिमे ९६३ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या २,३९० आ महिलाक सङ्ख्या २,४५४ रहल अछि ।

कोर्तांग

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार कोर्तांगक जनसङ्ख्या ३,२४२ अछि । जाहिमे ५५२ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या १,६१० आ महिलाक सङ्ख्या १,६३२ रहल अछि ।

थालारैकर

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार थालारैकरक जनसङ्ख्या ४,६६१ अछि । जाहिमे ७८८ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या २,३३३ आ महिलाक सङ्ख्या २,४२८ रहल अछि ।

पैंक

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार पैंकक जनसङ्ख्या ४,९३५ अछि । जाहिमे ८५४ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या २,४८८ आ महिलाक सङ्ख्या २,४४७ रहल अछि ।

सिमा

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार सिमाक जनसङ्ख्या ५,२७५ अछि । जाहिमे ९३९ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या २,४७४ आ महिलाक सङ्ख्या २,८०१ रहल अछि ।

रग्दा

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार रग्दाक जनसङ्ख्या ४,०८५ अछि । जाहिमे ७७२ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या २,००६ आ महिलाक सङ्ख्या २,०७९ रहल अछि ।

कार्कीगाउँ

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार कार्कीगाउँक जनसङ्ख्या ६,२०६ अछि । जाहिमे १,१४३ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या ३,०५३ आ महिलाक सङ्ख्या ३,१५३ रहल अछि ।

भगवती,जाजरकोट

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार भगवती,जाजरकोटक जनसङ्ख्या ३,४७९ अछि । जाहिमे ६२१ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या १,७७४ आ महिलाक सङ्ख्या १,७०५ रहल अछि ।

दसेरा

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार दसेराक जनसङ्ख्या ८,१७८ अछि । जाहिमे १,४३२ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या ४,०४८ आ महिलाक सङ्ख्या ४,१३० रहल अछि ।

मजकोट

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार मजकोटक जनसङ्ख्या ७,८६६ अछि । जाहिमे १,३७० घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या ३,८३९ आ महिलाक सङ्ख्या ४,०२७ रहल अछि ।

साल्मा

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार साल्माक जनसङ्ख्या ६,२९७ अछि । जाहिमे १,०४८ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या ३,०६३ आ महिलाक सङ्ख्या ३,२३४ रहल अछि ।

वरेङ गाउँपालिका

वरेङ गाउँपालिका बागलुङ जिलामे अवस्थित अछि । वि.सं २०७३ सालमे सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयद्वारा ७४४ स्थानीय तह लागू करलावाद बागलुङ जिलामे साविकक धुल्लुवास्कोट, हुग्दीशिर, सल्यान, बाटाकाचौर आ सुखौरा गाउँ विकास समितिसभके मिलाए वरेङ गाउ ...

डाँडागाउँ,जाजरकोट

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार डाँडागाउँ,जाजरकोटक जनसङ्ख्या ६,८३९ अछि । जाहिमे १,२५३ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या ३,३८१ आ महिलाक सङ्ख्या ३,४५८ रहल अछि ।

ढिमे

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार ढिमेक जनसङ्ख्या ७,५५१ अछि । जाहिमे १,३११ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या ३,७९६ आ महिलाक सङ्ख्या ३,७५५ रहल अछि ।

गर्खाकोट

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार गर्खाकोटक जनसङ्ख्या ५,६३० अछि । जाहिमे ९८९ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या २,७८० आ महिलाक सङ्ख्या २,८५० रहल अछि ।