ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 123

१४३९

Appletons Annual Cyclopedia and Register of Important Events of the Year 1439. 18. New York: D. Appleton and Co. 1439.

१४६३

Appletons Annual Cyclopedia and Register of Important Events of the Year 1463. 18. New York: D. Appleton and Co. 1463.

१५५०

Appletons Annual Cyclopedia and Register of Important Events of the Year 1550. 18. New York: D. Appleton and Co. 1550.

१३६२

Appletons Annual Cyclopedia and Register of Important Events of the Year 1362. 18. New York: D. Appleton and Co. 1362.

१३६३

Appletons Annual Cyclopedia and Register of Important Events of the Year 1363. 18. New York: D. Appleton and Co. 1363.

१३४७

Appletons Annual Cyclopedia and Register of Important Events of the Year 1347. 18. New York: D. Appleton and Co. 1347.

१८३६

Appletons Annual Cyclopedia and Register of Important Events of the Year 1806. 18. New York: D. Appleton and Co. 1806.

१६७६

Appletons Annual Cyclopedia and Register of Important Events of the Year 1676. 18. New York: D. Appleton and Co. 1676.

१७५३

Appletons Annual Cyclopedia and Register of Important Events of the Year 1753. 18. New York: D. Appleton and Co. 1753.

१७५९

Appletons Annual Cyclopedia and Register of Important Events of the Year 1759. 18. New York: D. Appleton and Co. 1759.

१३४५

Appletons Annual Cyclopedia and Register of Important Events of the Year 1345. 18. New York: D. Appleton and Co. 1345.

१८४५

Appletons Annual Cyclopedia and Register of Important Events of the Year 1806. 18. New York: D. Appleton and Co. 1806.

१८५०

Appletons Annual Cyclopedia and Register of Important Events of the Year 1850. 18. New York: D. Appleton and Co. 1850.

१७०५

Appletons Annual Cyclopedia and Register of Important Events of the Year 1705. 18. New York: D. Appleton and Co. 1705.

१६०७

Appletons Annual Cyclopedia and Register of Important Events of the Year 1607. 18. New York: D. Appleton and Co. 1607.

१८०७

Appletons Annual Cyclopedia and Register of Important Events of the Year 1807. 18. New York: D. Appleton and Co. 1807.

१७१७

Appletons Annual Cyclopedia and Register of Important Events of the Year 1717. 18. New York: D. Appleton and Co. 1717.

१५१६

Appletons Annual Cyclopedia and Register of Important Events of the Year 1516. 18. New York: D. Appleton and Co. 1516.

१७८०

Appletons Annual Cyclopedia and Register of Important Events of the Year 1780. 18. New York: D. Appleton and Co. 1780.

१४५५

Appletons Annual Cyclopedia and Register of Important Events of the Year 1455. 18. New York: D. Appleton and Co. 1455.

१७६४

Appletons Annual Cyclopedia and Register of Important Events of the Year 1764. 18. New York: D. Appleton and Co. 1764.

१७७६

Appletons Annual Cyclopedia and Register of Important Events of the Year 1776. 18. New York: D. Appleton and Co. 1776.

१३२५

Appletons Annual Cyclopedia and Register of Important Events of the Year 1325. 18. New York: D. Appleton and Co. 1325.

१३२९

Appletons Annual Cyclopedia and Register of Important Events of the Year 1329. 18. New York: D. Appleton and Co. 1329.

१८१५

Appletons Annual Cyclopedia and Register of Important Events of the Year 1806. 18. New York: D. Appleton and Co. 1806.

१४५०

Appletons Annual Cyclopedia and Register of Important Events of the Year 1450. 18. New York: D. Appleton and Co. 1450.

१४४४

Appletons Annual Cyclopedia and Register of Important Events of the Year 1444. 18. New York: D. Appleton and Co. 1444.

१४५८

Appletons Annual Cyclopedia and Register of Important Events of the Year 1458. 18. New York: D. Appleton and Co. 1458.

१४५२

Appletons Annual Cyclopedia and Register of Important Events of the Year 1452. 18. New York: D. Appleton and Co. 1452.

१३०३

Appletons Annual Cyclopedia and Register of Important Events of the Year 1303. 18. New York: D. Appleton and Co. 1303.

१३५४

Appletons Annual Cyclopedia and Register of Important Events of the Year 1341. 18. New York: D. Appleton and Co. 1341.

१३६०

Appletons Annual Cyclopedia and Register of Important Events of the Year 1341. 18. New York: D. Appleton and Co. 1341.

१३६५

Appletons Annual Cyclopedia and Register of Important Events of the Year 1365. 18. New York: D. Appleton and Co. 1365.

१४०६

Appletons Annual Cyclopedia and Register of Important Events of the Year 1406. 18. New York: D. Appleton and Co. 1406.

१८६४

Appletons Annual Cyclopedia and Register of Important Events of the Year 1806. 18. New York: D. Appleton and Co. 1806.

१७९४

Appletons Annual Cyclopedia and Register of Important Events of the Year 1794. 18. New York: D. Appleton and Co. 1794.

१७८२

Appletons Annual Cyclopedia and Register of Important Events of the Year 1782. 18. New York: D. Appleton and Co. 1782.

१७५६

Appletons Annual Cyclopedia and Register of Important Events of the Year 1756. 18. New York: D. Appleton and Co. 1756.

१५२५

Appletons Annual Cyclopedia and Register of Important Events of the Year 1525. 18. New York: D. Appleton and Co. 1525.

१७६२

Appletons Annual Cyclopedia and Register of Important Events of the Year 1762. 18. New York: D. Appleton and Co. 1762.

१८०५

Appletons Annual Cyclopedia and Register of Important Events of the Year 1809. 18. New York: D. Appleton and Co. 1809.

१६५०

Appletons Annual Cyclopedia and Register of Important Events of the Year 1650. 18. New York: D. Appleton and Co. 1650.

१५२७

Appletons Annual Cyclopedia and Register of Important Events of the Year 1527. 18. New York: D. Appleton and Co. 1527.

१५५८

Appletons Annual Cyclopedia and Register of Important Events of the Year 1558. 18. New York: D. Appleton and Co. 1558.

१६४१

Appletons Annual Cyclopedia and Register of Important Events of the Year 1641. 18. New York: D. Appleton and Co. 1641.

१५२८

Appletons Annual Cyclopedia and Register of Important Events of the Year 1528. 18. New York: D. Appleton and Co. 1528.

१६१६

Appletons Annual Cyclopedia and Register of Important Events of the Year 1616. 18. New York: D. Appleton and Co. 1616.

१६१९

Appletons Annual Cyclopedia and Register of Important Events of the Year 1619. 18. New York: D. Appleton and Co. 1619.

कुल घरेलु उत्पादन

कुल घरेलु उत्पादन वा कुल घरेलु आय, एक अर्थव्यवस्थाक आर्थिक प्रदर्शनक एकटा भरोसयुक्त माप छी, ई एक बर्षमे एकटा राष्ट्रक सीमा भितरमे अन्तिम मालसमान आ सेवासभक बजार मूल्य छी । कुल घरेलु उत्पादनके तीन प्रकार सँ परिभाषित कएल जा सकैत अछि, जहिमे सब अवधारण ...

श्रीलंकाक केन्द्रीय पहाडी इलाकासभ

श्रीलंकाक केन्द्रीय पहाडी इलाकासभ श्रीलंकाएक विश्व सम्पदा क्षेत्र छी। जुलाई ३१, २०१० मे विश्व सम्पदा समितिद्वारा ब्रसिलियामे बैसल बैसारद्वारा ई स्थानके विश्व सम्पदा सूचीमे सूचीकृत केनए छल।